1 III Forum Synodu Biskupów - 29.01.22 | Kościół Szczecińsko-kamieński
Sobota, 20 lipca 2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny Sobota XV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Bł. Czesława

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

Synod Biskupów etap diecezjalny

Synod Biskupów etap diecezjalny 9 lutego 2022 12:45 wyświetleń: 1712 Ks.Piotr Skiba

III Forum Synodu Biskupów - 29.01.22

Dnia 29.01.2022 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, odbyło się III Forum Synodu Biskupów. Na spotkaniu obecne było Prezydium Synodu: Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko – Kamieński, Ks. Biskup Henryk Wejman, Ks. Piotr Skiba – Koordynator Synodu Biskupów w Archidiecezji i Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.

Kolegium Synodu reprezentowali: Ks. dr Andrzej Zaniewski – Sekretarz Etapu Diecezjalnego Synodu Biskupów, Ks. dr Jarosław Staszewski, Ks. Maciej Szmuc, Ks. Mariusz Wencławek SDB, P. Maria Drąg, P. Anna Porazik, P. dr Piotr Goniszewski, P. Przemysław Landowski, P. prof. Bohdan Boguszewski, P. Marzena Danowska.

          W spotkaniu uczestniczyło także 36 Dekanalnych Koordynatorów Synodu Biskupów, którzy przewodniczą grupom synodalnym w dekanatach i przygotowują pisemne syntezy, które będą przekazane do końca marca br. W spotkaniu Forum wzięli udział także przedstawiciele 26 wspólnot, ruchów i środowisk kościelnych, które włączyły się w prace synodalne i kontynuują spotkania w grupach dyskusyjnych.

         Do częściowego zaprezentowania efektów swoich dotychczasowych spotkań i dyskusji zgłosiły się następujące osoby, które jednocześnie reprezentowały poszczególne grupy i wspólnoty kościelne: P. Harcmistrz Andrzej Karut – Związek Harcerstwa Polskiego, P. dr n.med. Wojciech Żebrowski – Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, P. Józef Przemieniecki – indywidualnie jako kontynuacja słowa z Wielkiego Czwartku, P. dr Piotr Goniszewski – Wydział Teologiczny US, oraz Akcja Katolicka, P. Szymon Jurksztowicz – Wspólnota Emmanuel, P. prof. Piotr Soblik – Szafarze Nadzwyczajni Najświętszego Sakramentu, P. Helena Wojciechowska –  Odnowa w Duchu Świętym, P. Anna Porazik – Domowy Kościół, Ks. dr Jarosław Staszewski – Osoby Życia Konsekrowanego, Ks. Rafał Dyguła – dekanat Ińsko, Ks. kan. Marian Augustyn – dekanat Szczecin Dąbie, P. Jan Pietkiewicz – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ks. Mariusz Wencławek SDB – dekanat Szczecin Pogodno i Wojownicy Maryi.

          Na Forum licznie reprezentowane były zarówno osoby świeckie, jak i księża, siostry zakonne, grupy i wspólnoty kościelne działające w naszej Archidiecezji i poszczególne dekanaty – wszyscy zaangażowani w prace Synodu w ramach Etapu Diecezjalnego, zgłoszeni do Koordynatora Diecezjalnego Ks. Piotra Skiby. III Forum Synodu naszej Archidiecezji zostało utrwalone poprzez nagranie prowadzone przez TVP 3 Szczecin.

          Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 od zabrania głosu przez Ks.  Metropolity Andrzeja Dzięgę, który powitał wszystkich przybyłych, a jednocześnie życzył owocnego spotkania, ukazując wartość wspólnego słuchania w atmosferze modlitwy i wiary. Ekscelencja podziękował za dotychczasowe prace i dyskusje trwające w ramach Synodu.  Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga poprowadził modlitwę do Ducha Świętego i Jemu zawierzył przebieg całego spotkania, aby każdy zaangażowany w dzieło synodalne poddał się natchnieniom Bożego Ducha. Po skończonej modlitwie przy stole prezydialnym zasiedli i obrady poprowadzili: Ks. Piotr Skiba – Koordynator Etapu Diecezjalnego Synodu, oraz Ks. Andrzej Zaniewski – Sekretarz Synodu i moderator dyskusji w czasie trwania Forum. Ks. Piotr Skiba w słowie wstępnym podziękował za liczne przybycie i poświęcenie swojego czasu na wspólne podążanie razem drogą Synodalną. Zachęcił do słuchania wypowiedzi,  nawiązując do Vademecum Synodu. Poinformował także, że do prac synodalnych dołączyło środowisko Tradycji Katolickiej. Podziękował również przedstawicielom dekanatu Szczecin Pomorzany za już zakończone prace Synodalne i przesłanie spisanych wyników pracy do Sekretariatu Synodu.  Po słowie Ks. Piotra Skiby dalszą część debaty poprowadził Sekretarz Synodu Etapu Diecezjalnego Ks. Andrzej Zaniewski, który prosił osoby uprzednio zgłoszone, aby zabierały głos, przedstawiając efekty dotychczasowych prac, które przekazali także w formie pisemnej.

         Na Forum wystąpiły osoby świeckie i księża, prezentujący swoje wnioski, wynikające z dotychczasowych modlitw i spotkań grupach Synodalnych.

1) Harcmistrz Andrzej Karut, który reprezentował Związek Harcerstwa Polskiego zwrócił uwagę na potrzebę opisywania w homiliach, kazaniach i na katechezie wymiaru kosmologicznego. Bóg jest tym, który stworzył wszechświat w sposób uporządkowany, istnieje potrzeba przybliżania tego wymiaru wszystkim do których Kościół jest posłany, aby osoby słuchające nauk potrafili powiązać swoje życie z trwaniem wszechświata i z początkiem nadanym przez Boga.

2) P. dr n. med. Wojciech Żebrowski, który reprezentował środowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wskazał na potrzebę otwierania się na nowe „znaki czasu” i dostrzegł potrzebę odmładzania Kościoła świeżością Ducha Świętego i w posłuszeństwie do Jego natchnień. Wskazał na potrzebę dyskusji w różnych wymiarach i środowiskach na takie tematy jak np. większe zaangażowanie kobiet w życie wspólnoty Kościoła i potrzebę wsłuchiwania się w głos kobiet przez Konferencję Episkopatów na całym świecie. W swoim wystąpieniu odniósł się do alumnów, którzy wstępują do Seminariów Duchownych i zaznaczył w swojej wypowiedzi o konieczności rozszerzenia badań kandydatów do kapłaństwa o badania genetyczne. Dostrzegł potrzebę powołania w każdej parafii tzw. Rad, które miałyby być łącznikami pomiędzy Parafią a Kurią. Rady miałyby również doradzać Dykasteriom Kurii kogo spośród kilku przedstawionych kandydatów zamianować na Urząd Proboszcza. Nawiązał również do położenia Szczecina i pochodzenia ludności z terenów wschodnich Rzeczpospolitej przed wybuchem II wojny światowej, aby prowadząc duszpasterstwo dostosowywać je do potrzeb i mentalności ludzi stamtąd przybyłych. Wskazał na potrzebę pracy duszpasterskiej dla rodzin i z rodziną, nawiązując tym samym do Watykańskiej Karty Praw Rodziny. Odniósł się do potrzeby wzajemnej życzliwości na linii „duchowni – świeccy” i zerwania z występującym w niektórych obszarach współpracy z przesadnym klerykalizmem. W imieniu Stowarzyszenia zaapelował o potrzebę nieustannego przypominania o świętowaniu Dnia Pańskiego – Niedzieli i wspólnym udziałem rodzin we Mszy Świętej. Zaznaczył o jednym kierunku podążania zarówno duchownych, jak i świeckich a tym kierunkiem jest życie wieczne po uprzednim dobrym życiu doczesnym. Wskazał na zadbanie o formację lektorów czytających Słowo Boże, aby byli dobrze przygotowaniu do tej posługi i czytali zrozumiale. Problemem na który wskazał w imieniu Stowarzyszenia jest tzw.  „niewykorzystana ambona” w naszych kościołach poprzez niekiedy marginalne jej wykorzystanie w stopniu niewystarczającym współczesnemu człowiekowi.

3) P. Józef Przemieniecki, występujący indywidualnie zgłosił na Forum w czasie swojej wypowiedzi dwa postulaty: 1) otwarty dialog 2) formacja serca. Dialog to stały element życia Kościoła, do którego zaprasza Papież Franciszek powinien być prowadzony przez wszystkich tworzących wspólnotę Kościoła, ale zaznaczył, że mowa o dialogu miłości i wzajemnego szacunku bez wzajemnych oskarżeń, czy chęci dominacji jednej grupy nad drugą. Nawiązał do Katechizmu Kościoła Katolickiego i wskazał na potrzebę formacji sumień ludzkich jako kuźni czystego serca, które będzie wykorzystane  na chwałę Bożą i w kontaktach międzyludzkich.

4) P. dr Piotr Goniszewski, przedstawiający efekty pracy Synodalnej Akcji Katolickiej i w imieniu Wydziału Teologicznego US wskazał na potrzebę życia na co dzień Ewangelią. Osoby świeckie i duchowne nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadectwem powinny przemawiać wychodząc niejako poza granicę tylko tych, którzy są otwarci na Dobrą Nowinę. Zauważył na potrzebę pójścia do mniej zaangażowanych w życie Kościoła. Osoba wierząca jako żyjąca i pracująca pośród ludzi o różnych koncepcjach na świat i życie powinna być wzorem i pociągać do takiego stylu życia, który proponuje Ewangelia.

5) P. Szymon Jurksztowicz, w imieniu Wspólnoty Emmanuel i jako pracujący w zawodzie nauczyciela wskazał na potrzebę „ doświadczenia wspólnoty”. Wzajemne wsparcie we wspólnocie, wyciąganie siebie nawzajem z grzechów, towarzyszenie sobie to podstawy służące wzajemnemu nawracaniu się. Należy skończyć z widzeniem tylko swoich problemów, ale potrzebna jest większa otwartość na bliźniego i zrozumienie tego, co aktualnie przeżywa, aby przyjść z konkretną pomocą ze strony towarzyszy wspólnej drogi. Wskazał na potrzebę kolegialności, równości osób we wspólnocie, wspólnego podążania razem z bagażem problemów niesionych przez każdego poszczególnego jej członka.

6) P. Prof. Piotr Sablik, reprezentujący Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. przedstawił następujące wnioski z prac swojej grupy: wskazał  na potrzebę regularnego informowania o posłudze Szafarzy, baczniejszego zwracania uwagi na jakość posługi liturgicznej, aby była ona sprawowana zgodnie z normami i kanonami Prawa Kościelnego. Zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia rzetelnej edukacji liturgicznej w parafiach. W swoim słowie poddał krytyce niektóre wysłuchane homilie, które były zbyt monotonne, za długie, a ich język nawiązywał nie do ewangelii a do chęci przypodobania się modom i współczesnemu światu. Niezwykle ważne jest pobożne sprawowanie Eucharystii przez kapłana, a także gorliwe wypełnianie posługi katechety. Katecheza dorosłych powinna być prowadzona również w naszych parafiach np. po mszy św. wieczornej w wybrany dzień tygodnia. Zdaniem prelegenta powinna być prowadzona usystematyzowana i permanentna katecheza również dla księży, czy sióstr zakonnych i konferencje dokształcające wiedzę osób duchownych z różnych obszarów życia, aby zwiększyć efektywność udzielania pomocy tym, którzy się o to zwracają. Owocem podjętych wyżej wspomnianych działań byłoby pogłębienie wiary u osób świeckich, nawrócenie poprzez jasność prowadzonego przekazu wobec ludzi, co z kolei przełożyło by się na zwiększenie powołań do kapłaństwa, czy życia konsekrowanego.

7) P. Helena Wojciechowska, w imieniu Odnowy w Duchu Świętym wskazała na potrzebę prowadzenia w Domach Rekolekcyjnych tzw. Rekolekcji Weekendowych i ściślejszej współpracy Rad Parafialnych z grupami i wspólnotami działającym w parafii. Zaproponowała, aby grupy i wspólnoty organizowały wspólne spotkania celem wymiany poglądów i podjęcia współpracy w dziedzinie ewangelizacyjnej, a także pozyskiwania nowych osób do wspólnot korzystając ze wzajemnych skutecznych doświadczeń.

8) P. Anna Porazik, reprezentująca Domowy Kościół przygotowując się do wystąpienia na Forum rozesłała wcześniej ankiety do członków wspólnoty, a po wypełnieniu ich otrzymała zwrotne informację. Wartością Kościoła jest konfesjonał, jest potrzeba wprowadzenia stałych godzin i informacji o tym, kto aktualnie spowiada, aby poszczególna osoba mogła skorzystać ze spowiedzi św. u swojego spowiednika. Należy odbudować przychylność mediów, nie tylko katolickich, ale ogólnodostępnych telewizji reprezentujących różne środowiska i spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Trzeba tworzyć szeroko pojęte przestrzenie do wzajemnego szacunku, dialogu, oparte na współpracy i ciągłej formacji.

9) Ks dr Jarosław Staszewski, zabrał głos w imieniu Osób Życia Konsekrowanego wskazując na potrzebę formacji wewnętrznej, wzajemnym poszanowaniu na linii „przełożony-poddany”, słuchania się nawzajem. Zachęcił, aby głos Osób Konsekrowanych był bardziej słyszalny w czasie prac Synodalnych. Zwrócił się w swoim słowie do Sióstr Zakonnych, aby częściej zabierały głos np. na Forum Synodu, bo jest to głos bardzo ważny i potrzebny współczesnemu Kościołowi, jako tych, którzy trwają w swoich wspólnotach na adoracji Pana Jezusa wsłuchując się w Jego głos i właściwie rozpoznając Boże natchnienia.

10) Ks. Rafał Dyguła, z dekanatu Ińsko zauważył potrzebę powrotu Kościoła do źródła, Tradycji, wypełniania Przykazań Bożych. Korzystając z doświadczeń, które nabył posługując w krajach anglosaskich zauważył odejście od niektórych istotnych form duszpasterskich w tamtych krajach, jak np. procesje Bożego Ciała. Wskazał za Papieżem Franciszkiem, że Kościół jest jak woda, która musi płynąć, aby nie zaczęła „ gnić”. Zauważył zagrożenia, które formułuje tzw. nurt postępowy, a w rzeczywistości jest to odejście od słuchania rzeczywistego głosu Boga, tylko skupienie się na swoich wymysłach, czy wydawaniu się że jest coś dobre i trzeba to za wszelką cenę zmienić, a nie można ulegać tym, którzy coraz głośniej postulują o reformach w ramach Instytucji Kościoła. Skrytykował niektórych duchownych, którzy jawnie na różnych forach krytykują swoich Księży Biskupów, którym są winni posłuszeństwo na mocy przyjętych święceń kapłańskich.

11) Ks. Kan. Marian Augustyn, zabrał głos w imieniu dekanatu Szczecin Dąbie. Wskazał na potrzebę tworzenia tzw. „ Areopagów Wiary”. Jest brak wspólnych spotkań między parafialnych z ofertą do wiernych, np. w ramach dekanatów, tak, aby księża jeździli z katechezą, czy konferencją do sąsiednich parafii w ramach wymiany. Wskazał na potrzebę jedności w przekazie do wiernych, a także na konieczność  jeszcze większego wykorzystania mediów w pracy katechetyczno – ewangelizacyjnej.

12) P. Jan Pietkiewicz, w imieniu  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zwrócił uwagę uczestnikom Forum na problem odejścia młodych ludzi od Kościoła. Według Stowarzyszenia problemem często jest fakt pozostawienia młodego pokolenia samemu sobie, często jedyny kontakt z Kościołem młodzież ma tylko w szkole w ramach lekcji religii. Oczekuje się, że młodzież będzie bronić Kościoła, a jest mało okazji, aby to właśnie młodzież zabrała głos i wypowiedziała się na temat: Jaki jest Kościół? Co można zrobić? Jaki obrać wspólny kierunek? Według Stowarzyszenia szansą jest wspólne wysłuchanie się i podjęcie działań z młodym pokoleniem ludzi wierzących, którzy w jakiś sposób wcześniej zawiedli się.

13) Ks. Mariusz Wencławek SDB, w imieniu Wojowników Maryi i dekanatu Szczecin Pogodno wskazał na potrzebę: otwartości, dawania świadectwa, wypracowania metodologii w pracy duszpasterskiej w różnych jej wymiarach parafialnych i w ramach wspólnot.

         Po wypowiedzi ostatniej zgłoszonej osoby do zabrania głosu na Forum Ks. Sekretarz zamknął listę wypowiadających się i rozpoczął się czas dyskusji. Następnie Ks. Koordynator Synodu podsumował wystąpienia uczestników Forum, zaznaczając wartość, często powtarzającą się w wypowiedziach obecnych, prowadzenia w parafiach katechezy dorosłych i poinformował o powrocie do czytania „Katechizmu Płockiego” przed Mszami Świętymi niedzielnymi od I Niedzieli Wielkiego Postu br. Byłaby to odpowiedź na liczne głosy w ramach dyskusji Synodalnej o potrzebie takiej formy przypominania wiernym treści katechizmowych. Jest to już jeden z wielu konkretnych owoców trwającego Etapu Diecezjalnego Synodu Biskupów. Kolejne Forum Synodu zostało planowane na dzień 12.03.br. o godz. 11.00. Na zakończenie Forum zabrał głos Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, dziękując za zaangażowanie w dzieło Synodalne, zwrócił się z prośbą do Duszpasterzy o otaczanie troską wiernych, gromadzących się w kościołach i kaplicach filialnych, aby ludzie tam mieszkający czuli związek swoich Księży z wiernymi, aby były to obszary otoczone systematyczną opieką duszpasterską.

         III Forum Synodu Etapu Diecezjalnego zwieńczyła wspólna modlitwa na zakończenie spotkania poprowadzona przez Ks. Biskupa Henryka Wejmana i wspólne Pasterskie Błogosławieństwo udzielone przez Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego  i Ks. Biskupa Henryka Wejmana.

          Zainteresowanych Synodem Biskupów zasadniczo zapraszamy do kontaktu z Dekanalnymi Koordynatorami, poprzez proboszczów własnej parafii lub z Ks. dr. Andrzejem Zaniewskim (tel. 693 840 904, email: zonek82@wp.pl).

 

 

 

 

aktualizowano: 2022-03-18 16:42
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa dojechała na Jasną Górę

Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę zameldowała się przed Cudownym Obrazem w częstochowskim sanktuarium. Jej uczestnicy w tydzień przejechali ponad 600 kilometrów. Do celu dotarło ponad 170 pielgrzymów.

»

VI Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci - 08.06.2024

W sobotę, 8 czerwca br. w Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie miała miejsce VI Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci. Zaproszenie do udziału było skierowane do wszystkich dzieci, a szczególnie do dzieci komunijnych i ich rodziców. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, wiarę wzmacniajcie”, które wpisało się w dziękczynienie za dar Pierwszej Komunii Świętej zarówno dzieci jak i ich rodzin. 

 

»

Archidiecezjalne obchody Roku Ottonowego w Pyrzycach - 08.06.2024

W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczęły się uroczyste obchody Jubileuszu związanego z 900-leciem Pomorskiej Misji Św. Ottona z Bambergu. W ten Jubileusz trwającego Roku Ottonowego wpisały się Pyrzyce, w których miały miejsce Archidiecezjalne obchody, w historycznym i zrewitalizowanym miejscu, przy Baptysterium.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności