Niedziela, 13 czerwca 2021 r. imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana XI Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Antoniego z Padwy

Katedra na żywo

wiecej ... Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecamy:

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE 19 maja 2018 12:06 wyświetleń: 4591

List Pasterski Księdza Arcybiskupa Metropolity na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 20 maja 2018 r.

... Dziś, w niedzielę 20 maja, wraz z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywamy w Szczecinie i na całej naszej ziemi, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To dobry moment, aby na chwilę zatrzymać się i kierując się miłością do człowieka, spojrzeć na rzeczywistość tego ważnego rozwiązania. (...) To wam, rodzice zastępczy, winni jesteśmy głęboki pokłon, gdyż przyjmujecie pod dach waszego domu, a niejednokrotnie przecież pomiędzy wasze biologiczne dzieci, inne dzieci. Patrząc na wasze często heroiczne poświęcenie i rezygnację z własnych potrzeb, bardziej rozumiemy słowa naszego Pana: "Kto przyjmuje to jedno dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje". ...

Siostry i bracia w Chrystusie Panu!

Usłyszeliśmy przed chwilą słowa Księgi Dziejów Apostolskich, która podaje, że kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy [uczniowie Pana] znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Dz 2,1). Również my gromadzimy się dziś wokół Ołtarza Pana, w Dzień Pięćdziesiątnicy, aby zostać napełnionymi Duchem Świętym. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspólnie wznosimy wołanie do Pana: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!, a wpatrując się w Chrystusa Zmartwychwstałego chcemy usłyszeć i poczuć ów Boży szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru (Dz 2,2). To tchnienie Ducha Świętego przynosi nam bowiem, jak pisał św. Paweł do Galatów: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Obdarzeni łaskami Ducha Świętego jesteśmy posłani w świat, aby głosić Chrystusa Zmartwychwstałego i być dla świata świadectwem dziecięctwa Bożego, zwiastunami nowych wartości i norm postępowania. Od tej pory stajemy się głosicielami Królestwa Bożego i sługami życia ludzkiego, w którym Duch Święty (…) otwiera oczy na potrzeby i cierpienia braci; oświeca światłem swego słowa, [abyśmy] pocieszali utrudzonych i uciśnionych, (…) podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących; [abyśmy] mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje, oraz postępować razem na drodze zbawienia (Piąta Modlitwa eucharystyczna). Krocząc więc za Chrystusem drogą zbawienia, napełnieni Duchem Świętym, jako wspólnota Kościoła spoglądamy na siebie nawzajem, widząc swoje niedostatki i troszcząc się o wzajemne uświęcenie. Stajemy się w Duchu Świętym rzeczywiście jak jedna, Boża Rodzina.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego prosimy więc o łaski nam potrzebne, o odnowienie i umocnienie darów Ducha Świętego dla Rodziny Kościoła, ale także dla naszych rodzin: dla małżonków, rodziców i dzieci, dla domowników i naszych bliskich. Prosimy o Ducha Świętego dla cierpiących pośród nas, dla rodzin rozbitych, skłóconych, a także dla małżonków, którzy z różnych względów nie mogą cieszyć się własnym potomstwem. Oby przez dar Ducha Świętego, mogli kiedyś zakrzyknąć tak, jak autor psalmu: Małżonka Twoja, jak płodny szczep winny, w zaciszu twego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dookoła twego stołu. (…) Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem! (Psalm 128). Ze szczególną troską i modlitwą biegniemy jednak myślami do tych dzieci, które z różnych powodów nie mogą cieszyć się ciepłem rodzinnego domu, ani wsparciem biologicznych rodziców. Dla nich wypraszamy dziś błogosławieństwo Boże i dla rodziców oraz opiekunów, którzy w ramach tzw. pieczy zastępczej, stworzą im nowe dzieciństwo, nowe życie, nowy dom.

Umiłowani!

Dziś, w niedzielę 20 maja, wraz z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywamy w Szczecinie i na całej naszej ziemi, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To dobry moment, aby na chwilę zatrzymać się i kierując się miłością do człowieka, spojrzeć na rzeczywistość tego ważnego rozwiązania prawnego.

Na terenie naszej Archidiecezji i województwa funkcjonuje wiele rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których pomoc znajdują dzieci w sytuacjach kryzysowych. Na naszych terenach w pieczy zastępczej przebywa ponad 1300 niepełnoletnich. W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, pieczy zastępczej potrzebowało kolejnych ponad 150 dzieci. Pośród nich są również osoby, którym, z powodu destrukcyjnych zachowań rodziców lub opiekunów, została udzielona doraźna pomoc przez służby porządku publicznego i Dział Interwencji Kryzysowej Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w czasie tzw. interwencji. Instytucja Pieczy Zastępczej została powołana nie tylko po to, by zapewnić dom i bezpieczeństwo dzieciom w potrzebie, ale także by przygotować je do samodzielnego życia. W 2017 roku 30 osób, osiągnąwszy pełnoletniość, usamodzielniło się.

Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego przypada na 30 maja. U nas te obchody są już dzisiaj. W ramach tego Dnia organizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie konferencje poświęcone pieczy zastępczej oraz spotkania z rodzinami i rodzicami zastępczymi. Każdy zainteresowany może poznać ideę pieczy zastępczej oraz konkretnych ludzi, którzy świadczą dzieciom opiekę, bezpieczeństwo i dom. To także spotkania z osobami, które instytucjonalnie zajmują się organizowaniem pieczy zastępczej na naszych terenach. Spotkania organizowane są także dziś w Kids Arena w Szczecinie. W całym województwie pomoc instytucjonalną w dziedzinie pieczy zastępczej świadczą Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej, a w sytuacjach szczególnie trudnych z pomocą dzieciom śpieszą służby państwowe, zwłaszcza Dział Interwencji Kryzysowej Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Również Kościół włącza się w pomoc dzieciom, potrzebującym rodzinnej opieki m.in. przez działający w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Warto z życzliwością i wdzięcznością śledzić te wszystkie programy, ale w wielu katolickich rodzinach warto także rozważyć, czy nie byłoby zasadne dołączyć do tego programu.

Siostry i bracia!

Duch Święty uzdalnia człowieka do wyboru tego co trudne, do rezygnacji z siebie w imię miłości do człowieka i dobra wyższego. Obdarzony darami Ducha Świętego podejmuje służbę dla dobra społeczności w której żyje. Wielki szacunek i uznanie należy się wszystkim rodzicom, którzy pomimo przeciwności i trudu życia dbają i wychowują swoje dzieci, prowadząc je do dorosłości w poszanowaniu bliźniego i miłości do Boga. W sposób szczególny nasza wdzięczność należy się jednak tym, którzy tworzą dom dla dzieci, które przez różne koleje losu ich rodziców, szukają ciepła i akceptacji. To wam, rodzice zastępczy, winni jesteśmy głęboki pokłon, gdyż przyjmujecie pod dach waszego domu, a niejednokrotnie przecież pomiędzy wasze biologiczne dzieci, inne dzieci. Patrząc na wasze często heroiczne poświęcenie i rezygnację z własnych potrzeb, bardziej rozumiemy słowa naszego Pana: Kto przyjmuje to jedno dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który mnie posłał (Mk 9,37). Dar waszej bezinteresownej miłości, czas poświęcony na przebywanie z dziećmi, świadectwo chrześcijańskiego życia i modlitwa za nie, sprawia, że pośród dziecięcego niepokoju i strachu oraz w ciemności ludzkich grzesznych zamierzeń (…) jawicie się jako źródła światła w świecie (Flp 2,15). Niech Pan, w swojej łaskawości, obdarza was wszelkimi darami, abyście podejmując służbę wobec najmniejszych, sami wzrastali w świętości i cieszyli się z dobra, które dajecie Kościołowi i światu.

W 100 lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę spoglądamy na rzesze kobiet i mężczyzn, którzy podejmowali i podejmują rodzicielstwo zastępcze; na siostry zakonne, które życie swoje poświęciły budowaniu ochronek i domów dziecka, ale także na instytucje państwowe i samorządowe, czyniące ogrom dobra w tym zakresie. W dzisiejszą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dziękując Bogu za odzyskaną niepodległość, wołamy z ufnością o wielkodusznych rodziców, także rodziców zastępczych. Jeśli była lub jest w was, drodzy rodzice, jakaś myśl, jakieś pragnienie udzielenia maluczkim swego domu i ciepła, jeśli w sercach waszych odczuwacie jakieś wezwanie do podjęcia rodzicielstwa zastępczego, to idźcie za tym wezwaniem. Duch Święty obdarzy was darem męstwa, mądrości i roztropności; da wam dar rady, abyście dla przygarniętych dzieci byli nie tylko opiekunami, ale wychowawcami, doradcami i powiernikami wielkich przeżyć tych małych, bezbronnych serc. Nie bójcie się! Duch Święty obdarzy was darem pobożności i bojaźni Bożej, gdyż (…) Bóg, z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra (Rz 8,28). Obyście, podejmując opiekę nad dziećmi, sprawili, że staną się one dla was chlubą, a dla Kościoła i naszej Ojczyzny radością.

Siostry i bracia!

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego prośmy Pana, aby był z nami we wszystkich aspektach życia. Otwierajmy serca na Jego działanie, abyśmy słowem i czynem świadczyli wobec świata, że Bóg jest dobry, że myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam (1 J 4,16). Weselmy się Jego obecnością, podejmując służbę w Kościele i świecie dla dobra drugiego człowieka. W ten sposób będziemy wzrastać w naszym życiu duchowym na wzór Chrystusa, który oddał swoje życie dla naszego odkupienia i zbawienia. Wołajmy więc do Boga słowami św. Jana Pawła II: Nie zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Niech Maryja napełniona Duchem Świętym, Matka Chrystusa, i św. Józef –  jego opiekun i obrońca, wypraszają łaski małżeństwom, rodzinom, Kościołowi i całej Ojczyźnie, a zwłaszcza całemu dziełu rodzicielstwa zastępczego.

Wszystkim wam, w Uroczystość Pięćdziesiątnicy, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga   
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

aktualizowano: 2018-05-26 11:22
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Wigilia Paschalna 2021

W nocy w Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania, w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, odprawiona została - w warunkach epidemicznych ograniczeń - Wigilia Pachalna, podczas której kilkoro dorosłych katechumenów otrzymało sakramenty chrztu i bierzmowania. Liturgii przewodniczył Księdz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Cała celebracja była transmitowana przez interentową stronę Bazyliki Katedralnej katedra.szczecin.pl przez Radio PLUS Szczecin oraz TVP3 Szczecin.
Fot. Wojciech Kłosowski

»

Słowo i życzenia Arcybiskupa Metropolity na Wielkanoc 2021

Słowo i życzenia Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2021.

»

Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek 2021

W wielkopiątkowy wieczór w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie odprawiona została - w warunkach epidemicznych ograniczeń - Liturgia Męki Pańskiej, krórej przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Wejman, a homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Cała celebracja była transmitowana przez interentową stronę Bazyliki Katedralnej katedra.szczecin.pl oraz przez Radio PLUS Szczecin.

Fot. Wojciech Kłosowski

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności