1 List Pasterski Księdza Arcybiskupa Metropolity na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 20 maja 2018 r. | Kościół Szczecińsko-kamieński
Niedziela, 05 lutego 2023 r. imieniny: Agaty, Filipa, Justyniana V Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Agaty

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych

Polecamy:

INSTYTUCJE

INSTYTUCJE 19 maja 2018 12:06 wyświetleń: 5459

List Pasterski Księdza Arcybiskupa Metropolity na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 20 maja 2018 r.

... Dziś, w niedzielę 20 maja, wraz z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywamy w Szczecinie i na całej naszej ziemi, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To dobry moment, aby na chwilę zatrzymać się i kierując się miłością do człowieka, spojrzeć na rzeczywistość tego ważnego rozwiązania. (...) To wam, rodzice zastępczy, winni jesteśmy głęboki pokłon, gdyż przyjmujecie pod dach waszego domu, a niejednokrotnie przecież pomiędzy wasze biologiczne dzieci, inne dzieci. Patrząc na wasze często heroiczne poświęcenie i rezygnację z własnych potrzeb, bardziej rozumiemy słowa naszego Pana: "Kto przyjmuje to jedno dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje". ...

Siostry i bracia w Chrystusie Panu!

Usłyszeliśmy przed chwilą słowa Księgi Dziejów Apostolskich, która podaje, że kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy [uczniowie Pana] znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Dz 2,1). Również my gromadzimy się dziś wokół Ołtarza Pana, w Dzień Pięćdziesiątnicy, aby zostać napełnionymi Duchem Świętym. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspólnie wznosimy wołanie do Pana: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!, a wpatrując się w Chrystusa Zmartwychwstałego chcemy usłyszeć i poczuć ów Boży szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru (Dz 2,2). To tchnienie Ducha Świętego przynosi nam bowiem, jak pisał św. Paweł do Galatów: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Obdarzeni łaskami Ducha Świętego jesteśmy posłani w świat, aby głosić Chrystusa Zmartwychwstałego i być dla świata świadectwem dziecięctwa Bożego, zwiastunami nowych wartości i norm postępowania. Od tej pory stajemy się głosicielami Królestwa Bożego i sługami życia ludzkiego, w którym Duch Święty (…) otwiera oczy na potrzeby i cierpienia braci; oświeca światłem swego słowa, [abyśmy] pocieszali utrudzonych i uciśnionych, (…) podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących; [abyśmy] mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje, oraz postępować razem na drodze zbawienia (Piąta Modlitwa eucharystyczna). Krocząc więc za Chrystusem drogą zbawienia, napełnieni Duchem Świętym, jako wspólnota Kościoła spoglądamy na siebie nawzajem, widząc swoje niedostatki i troszcząc się o wzajemne uświęcenie. Stajemy się w Duchu Świętym rzeczywiście jak jedna, Boża Rodzina.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego prosimy więc o łaski nam potrzebne, o odnowienie i umocnienie darów Ducha Świętego dla Rodziny Kościoła, ale także dla naszych rodzin: dla małżonków, rodziców i dzieci, dla domowników i naszych bliskich. Prosimy o Ducha Świętego dla cierpiących pośród nas, dla rodzin rozbitych, skłóconych, a także dla małżonków, którzy z różnych względów nie mogą cieszyć się własnym potomstwem. Oby przez dar Ducha Świętego, mogli kiedyś zakrzyknąć tak, jak autor psalmu: Małżonka Twoja, jak płodny szczep winny, w zaciszu twego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dookoła twego stołu. (…) Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem! (Psalm 128). Ze szczególną troską i modlitwą biegniemy jednak myślami do tych dzieci, które z różnych powodów nie mogą cieszyć się ciepłem rodzinnego domu, ani wsparciem biologicznych rodziców. Dla nich wypraszamy dziś błogosławieństwo Boże i dla rodziców oraz opiekunów, którzy w ramach tzw. pieczy zastępczej, stworzą im nowe dzieciństwo, nowe życie, nowy dom.

Umiłowani!

Dziś, w niedzielę 20 maja, wraz z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywamy w Szczecinie i na całej naszej ziemi, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To dobry moment, aby na chwilę zatrzymać się i kierując się miłością do człowieka, spojrzeć na rzeczywistość tego ważnego rozwiązania prawnego.

Na terenie naszej Archidiecezji i województwa funkcjonuje wiele rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których pomoc znajdują dzieci w sytuacjach kryzysowych. Na naszych terenach w pieczy zastępczej przebywa ponad 1300 niepełnoletnich. W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, pieczy zastępczej potrzebowało kolejnych ponad 150 dzieci. Pośród nich są również osoby, którym, z powodu destrukcyjnych zachowań rodziców lub opiekunów, została udzielona doraźna pomoc przez służby porządku publicznego i Dział Interwencji Kryzysowej Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w czasie tzw. interwencji. Instytucja Pieczy Zastępczej została powołana nie tylko po to, by zapewnić dom i bezpieczeństwo dzieciom w potrzebie, ale także by przygotować je do samodzielnego życia. W 2017 roku 30 osób, osiągnąwszy pełnoletniość, usamodzielniło się.

Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego przypada na 30 maja. U nas te obchody są już dzisiaj. W ramach tego Dnia organizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie konferencje poświęcone pieczy zastępczej oraz spotkania z rodzinami i rodzicami zastępczymi. Każdy zainteresowany może poznać ideę pieczy zastępczej oraz konkretnych ludzi, którzy świadczą dzieciom opiekę, bezpieczeństwo i dom. To także spotkania z osobami, które instytucjonalnie zajmują się organizowaniem pieczy zastępczej na naszych terenach. Spotkania organizowane są także dziś w Kids Arena w Szczecinie. W całym województwie pomoc instytucjonalną w dziedzinie pieczy zastępczej świadczą Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej, a w sytuacjach szczególnie trudnych z pomocą dzieciom śpieszą służby państwowe, zwłaszcza Dział Interwencji Kryzysowej Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Również Kościół włącza się w pomoc dzieciom, potrzebującym rodzinnej opieki m.in. przez działający w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Warto z życzliwością i wdzięcznością śledzić te wszystkie programy, ale w wielu katolickich rodzinach warto także rozważyć, czy nie byłoby zasadne dołączyć do tego programu.

Siostry i bracia!

Duch Święty uzdalnia człowieka do wyboru tego co trudne, do rezygnacji z siebie w imię miłości do człowieka i dobra wyższego. Obdarzony darami Ducha Świętego podejmuje służbę dla dobra społeczności w której żyje. Wielki szacunek i uznanie należy się wszystkim rodzicom, którzy pomimo przeciwności i trudu życia dbają i wychowują swoje dzieci, prowadząc je do dorosłości w poszanowaniu bliźniego i miłości do Boga. W sposób szczególny nasza wdzięczność należy się jednak tym, którzy tworzą dom dla dzieci, które przez różne koleje losu ich rodziców, szukają ciepła i akceptacji. To wam, rodzice zastępczy, winni jesteśmy głęboki pokłon, gdyż przyjmujecie pod dach waszego domu, a niejednokrotnie przecież pomiędzy wasze biologiczne dzieci, inne dzieci. Patrząc na wasze często heroiczne poświęcenie i rezygnację z własnych potrzeb, bardziej rozumiemy słowa naszego Pana: Kto przyjmuje to jedno dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który mnie posłał (Mk 9,37). Dar waszej bezinteresownej miłości, czas poświęcony na przebywanie z dziećmi, świadectwo chrześcijańskiego życia i modlitwa za nie, sprawia, że pośród dziecięcego niepokoju i strachu oraz w ciemności ludzkich grzesznych zamierzeń (…) jawicie się jako źródła światła w świecie (Flp 2,15). Niech Pan, w swojej łaskawości, obdarza was wszelkimi darami, abyście podejmując służbę wobec najmniejszych, sami wzrastali w świętości i cieszyli się z dobra, które dajecie Kościołowi i światu.

W 100 lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę spoglądamy na rzesze kobiet i mężczyzn, którzy podejmowali i podejmują rodzicielstwo zastępcze; na siostry zakonne, które życie swoje poświęciły budowaniu ochronek i domów dziecka, ale także na instytucje państwowe i samorządowe, czyniące ogrom dobra w tym zakresie. W dzisiejszą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dziękując Bogu za odzyskaną niepodległość, wołamy z ufnością o wielkodusznych rodziców, także rodziców zastępczych. Jeśli była lub jest w was, drodzy rodzice, jakaś myśl, jakieś pragnienie udzielenia maluczkim swego domu i ciepła, jeśli w sercach waszych odczuwacie jakieś wezwanie do podjęcia rodzicielstwa zastępczego, to idźcie za tym wezwaniem. Duch Święty obdarzy was darem męstwa, mądrości i roztropności; da wam dar rady, abyście dla przygarniętych dzieci byli nie tylko opiekunami, ale wychowawcami, doradcami i powiernikami wielkich przeżyć tych małych, bezbronnych serc. Nie bójcie się! Duch Święty obdarzy was darem pobożności i bojaźni Bożej, gdyż (…) Bóg, z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra (Rz 8,28). Obyście, podejmując opiekę nad dziećmi, sprawili, że staną się one dla was chlubą, a dla Kościoła i naszej Ojczyzny radością.

Siostry i bracia!

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego prośmy Pana, aby był z nami we wszystkich aspektach życia. Otwierajmy serca na Jego działanie, abyśmy słowem i czynem świadczyli wobec świata, że Bóg jest dobry, że myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam (1 J 4,16). Weselmy się Jego obecnością, podejmując służbę w Kościele i świecie dla dobra drugiego człowieka. W ten sposób będziemy wzrastać w naszym życiu duchowym na wzór Chrystusa, który oddał swoje życie dla naszego odkupienia i zbawienia. Wołajmy więc do Boga słowami św. Jana Pawła II: Nie zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Niech Maryja napełniona Duchem Świętym, Matka Chrystusa, i św. Józef –  jego opiekun i obrońca, wypraszają łaski małżeństwom, rodzinom, Kościołowi i całej Ojczyźnie, a zwłaszcza całemu dziełu rodzicielstwa zastępczego.

Wszystkim wam, w Uroczystość Pięćdziesiątnicy, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga   
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

aktualizowano: 2018-05-26 11:22
Wszystkich rekordów:

Polecane:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

W środę, 18 stycznia br., rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, przeżywany pod hasłem: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy” (Iz 1,17).

»

Orszak Trzech Króli 2023 w Szczecinie

6 stycznia 2023 roku ulicami miasta Szczecina przeszedł po raz kolejny ORSZAK TRZECH KRÓLI. Choć pogoda była deszczowa, to wydarzenie zgromadziło kilkuset uczestników.

»

Słowo i życzenia Arcybiskupa Metropolity na Boże Narodzenie 2022

Słowo i życzenia Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego, na Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2022.

»

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności