Formacja katechetów

Formacja katechetów 27 kwietnia 2013 07:28 wyświetleń: 7141

a) Założenia do programu formacji permanentnej katechetów

Formacja permanentna katechetów opiera się na: Piśmie św, Katechizmie Kościoła Katolickiego i Nauce Społecznej Kościoła.

 

 

1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi  zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na nowo podejmuje misję nauczania zgodnie ze słowami Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Dynamicznie zmieniające się warunki życia, przemiany zachodzące w świecie, stanowią dla Kościoła nieustanne wezwanie do kompetentnego oraz adekwatnego ich odczytywania, a następnie określenia  skutecznego oddziaływania (por. KDK 3-10). Katecheza swym zasięgiem obejmuje zarówno orędzie Chrystusa, jak i życie konkretnego człowieka z jego uwarunkowaniami środowiskowymi. Złożone warunki życia współczesnego człowieka, nacechowane szybkimi zmianami, oraz bogactwo orędzia Bożego, wymagają poszukiwania coraz to nowszych metod w zakresie ciągłej formacji katechetów, którzy stanowią podstawę odnowy w Kościele i w całym procesie przemian.

2. Wśród wielu dróg formacji katechetów wyłania się dziś potrzeba małej wspólnoty chrześcijańskiej (zob. DOK 246) jest to możliwe w ramach dekanalnych ośrodków katechetycznych. To w niej jako wspólnocie eklezjalnej, katecheci mogą umacniać swoje powołanie. Wspólnota taka może wywierać wielki wpływ na ich formację. Już samo uczestnictwo w życiu i działaniu eklezjalnej wspólnoty daje katechetom okazję do  wzbogacenia swojej własnej osobowości. Wpływ takiej wspólnoty na osobowość katechety dotyczy różnych kierunków  rozwoju, a przede wszystkim wpływa na rozwój duchowy i intelektualny.

3. Aktywny udział w życiu wspólnoty Kościoła pozwala katechetom znaleźć w małej wspólnocie eucharystycznej swój cel i swój pełny wyraz (zob. DOK 158-159). W liturgii bowiem aktualizuje się i uobecnia Kościół, permanentna katecheza mistagogiczna i szkoła wiary. Liturgia prowadzi do kontaktu  człowieka z Bogiem, a także uczy postaw ogólnoludzkich, jak przebaczenie, umiejętność słuchania, dzielenia się z drugimi, ofiary i ofiarności. Pozwala na autokorektę, uczy pewności siebie i  pokory. Każdy z członków takiej wspólnoty ma coś do ofiarowania, do przekazania innym, jakiś dar szczególny, choćby to był dar własnej słabości, bezsiły i bezradności. Właśnie dla tego, że słaby potrzebuje silnego by nie upad a silny słabego by nie popada w pychę.

4. W pracy katechetycznej, niezależnie od miejsca, w którym się ona dokonuje, zawsze podstawową rolę odgrywa osobowość katechety.  Decyduje ona o wynikach nauczania i wychowania. Jakkolwiek nauczanie i wychowanie stanowi zawsze wspólną działalność katechety i katechizowanych, to jednak działalność ta kierowana jest przez katechetę. On szuka sposobów wyzwalania motywacji, uczenia się i rozwijania umysłowej i moralno-wolitywnej siły uczniów, decyduje o najbardziej skutecznym doborze metod nauczania i wychowania. Mówi się, że katecheta jest i pozostanie „duszą” nauczania i wychowania. Dyrektorium katechetyczne wyraźnie podkreśla rolę katechety w procesie  katechizacji,  gdy stwierdza, że  owocność katechezy bardziej gwarantują szlachetne przymioty ludzkie i chrześcijańskie katechety niż wyszukane metody. Poprzez osobowy kontakt katechety z katechizowanym, zgodnie z przykładem Jezusa i apostołów, łatwiej angażuje się sumienie osobiste, dar wiary, co jest  właściwe działaniu Ducha Świętego, a siła przekonywania jest znacznie większa (zob. DOK 158).

5.Wszystkie elementy tworzące osobowość katechety muszą być nieustannie  kształtowane, rozwijane i aktywizowane. Dzieje się to poprzez formację, która według Dyrektorium powinna być kontynuowana przez cały okres pełnienia posługi katechizowania (zob. DOK cz. V rozdz. II).

6.Jedną z form, poprzez którą ta formacja może się dokonywać w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, są zespoły katechetów w ramach Dekanalnych ośrodków katechetycznych. To właśnie te małe zespoły dekanalne ze swoimi problemami środowiskowymi mogą wywierć wpływ na katechetów, budząc do aktywności zniechęconych i zagubionych uczniów Chrystusa poprzez dbałość o wspólne dobro jakim jest powołanie katechetyczne. Zespół dekanalny jest naturalnym środowiskiem budzenia dobrych katechetów z uśpienia spowodowanego zniechęceniem czy lokalnymi trudnościami.

7. Jest rzeczą słuszną aby do takich dekanalnych zespołów katechetycznych zaprosić emerytowanych katechetów a także tych, którzy czasowo są pozbawieni możliwości katechizowania.  Pozostawanie w bliskości z kolegą, koleżanką katechetą, daje  poczucie pewności, bezpieczeństwa i siły. Wówczas katecheta jako jednostka nie jest  pozostawiony  sam  sobie,  swojej bezsilności i bezradności, ale znajduje oparcie duchowe i moralne w zespole, korzysta z doświadczeń innych, dzieli się swoimi osiągnięciami, sukcesami, porażkami, niepowodzeniami z innymi, którzy przeżywają podobne sytuacje. 

8.  Zespół osób uwrażliwionych na dobro wspólne, jakim jest  wspólnota katechizujących, może w znacznym stopniu przyczynić się do większej skuteczności wysiłków  dydaktycznych i wychowawczych podejmowanych na terenie szkoły, parafii, domu rodzinnego. Może zespołowo wesprzeć także powstawanie dziecięcych i młodzieżowych ruchów,  czy stowarzyszeń. Chodzi tu zwłaszcza o Eucharystyczny Ruch Młodych wśród dzieci szkoły podstawowej i  Katolickie Stowarzyszenie  Młodzieży, wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także Szkolne Koła Caritas. 

9. Formacja stała w dekanalnych ośrodkach katechetycznych powinna   zmierzać do wydania owoców poprzez konkretne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Dla tego zespoły robocze powinny pracować według poziomów nauczania, względnie według  problemów wychowawczych, związanych dzisiaj zwłaszcza z przejawami społecznej patologii szerzącej się wśród dzieci i młodzieży. Rzeczywistość w jakiej  znalazła się katecheza w ostatnich latach w ramach transformacji różnych sfer  naszego życia społecznego domaga się nowych rozwiązań, przy pomocy których można będzie sprawnie inspirować, organizować i administrować działalność katechetyczno-pastoralną w archidiecezji oraz prowadzić stałą formację katechetów.

10. Formacja katechetów obejmuje różne wymiary. Dyrektorium ogólne o katechizacji ujmuje to najogólniej jako: być, wiedzieć, umieć działać(DOK 238). Najgłębszy wymiar odnosi się do samego być katechety, do jego rozwoju ludzkiego i chrześcijańskiego. Można dostrzec fakt uśpienia dobrych katechetów co prowadzi do tego, że mówi się w większości tylko o złych, przeżywających kryzys wiary czy wypalenia zawodowego. Zarówno w przypadku dobrych jak i słabych katechetów, należy zacząć od głoszenia Słowa Bożego. To stanowi podstawowe zadanie animatorów dekanalnych ośrodków katechetycznych. Ze słuchania Słowa Bożego a nie narzekań rodzi się wiara. Dzięki takiemu wsłuchaniu w głos Boga rodzi się w katechecie samoistne  to, co katecheta powinien wiedzieć, aby dobrze wypełniać swoje  zadanie. Nie zakazy nakazy podpieranie się dyscypliną stanowić winny podstawę formacji ale Słowo Boże, Eucharystia, Duch Święty i diakonia. Te wspólnototwórcze wymiary, przeniknięte podwójną wiernością Bogu i człowiekowi stanowią podstawę formacji stałej w ośrodkach dekanalnych.

11. Katecheza ma określone zadania, dlatego też formacja w dekanalnych ośrodkach winna się opierać na:

a) formacji ascetycznej (zob. DOK 239),

b) formacji biblijno-teologicznej, pedagogicznej (zob. DOK 240, 244),

c) zaangażowania apostolskiego w parafii, dekanacie oraz  archidiecezji (zob. DOK 239).

d) integracji ze środowiskiem szkolnym oraz parafialnym (zob. DOK74-76, 257).

12. Celem organizowanych spotkań formacyjnych w ramach dekanalnych ośrodków jest:

a) dynamizowanie wspólnotowości katechetów naszej archidiecezji a w konsekwencji poczucia odpowiedzialności  za  Kościół,  zwłaszcza  Kościół  lokalny  (szczególne podkreślenie roli proboszcza jako inspiratora i koordynatora pracy duszpasterskiej),

b) kształtowanie właściwego klimatu pracy wychowawczej w szkole i parafii, z uwzględnieniem potrzeb ewangelizacyjnych obecnych czasów,

c) wspólne wypracowanie linii formacji katechetycznej dla  poszczególnych  kategorii katechetów: dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, osób dorosłych i rodzin,

d) przygotowywanie katechetów nie tylko do prowadzenia nauczania religijnego w szkole, ale też do podejmowania różnych form pracy katechetycznej w parafii,

f)  wypracowanie stałego przepływu informacji do i od katechetów w zakresie  ukazujących  się  aktów  prawnych,  kościelnych  oraz państwowych.

13. Skuteczność katechezy zawsze jest nieustannym darem Bożym, za pośrednictwem działania Ojca i Syna, i Ducha Świętego. O tej całkowitej  zależności katechezy od interwencji Bożej poucza św. Paweł: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, kto sieje, ani ten, kto podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg” (1 Kor 3,6-7). Nie jest możliwa ani katecheza, ani ewangelizacja bez działania Boga za pośrednictwem Ducha Świętego. W praktyce katechetycznej ani najbardziej zaawansowane techniki pedagogiczne, ani katecheta obdarzony wyjątkową osobowością nigdy nie mogą zastąpić cichego i dyskretnego działania Ducha  Świętego (zob. DOK288). To On jest głównym Sprawcą dzieła katechizacji i Nauczycielem tych,  którzy je wykonują (zob. TMA 45). Trzeba więc, aby zamieszkał we wnętrzu ducha katechety cierpliwość i ufność w to, że sam Bóg jest tym, który sprawia narodziny, wzrost i owocowanie nasienia słowa Bożego, zasianego w glebie dobrej i pielęgnowanej z miłością (zob. DOK 289).

14. Wszyscy animatorzy, koordynatorzy katechetyczni podejmujący misję katolickiego nauczania i wychowania w naszej archidiecezji winni zwracać się o wstawiennictwo do Matki Bożej jako naszej Patronki, która widziała swojego Syna wzrastającego „w mądrości, latach i łasce” (Łk 2,52), znajdując w Niej dla siebie duchowy wzór, niezbędny do kontynuowania i utrwalania odnowy współczesnej katechezy w wierze, nadziei i miłości.

 

aktualizowano: 2014-08-18 12:45

Katedra na żywo

wiecej ... Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Apostolat Chorych

Polecane:

46. Szczecińskie Dni Katechetyczne

Zakończyły się 46. Szczecińskie Dni Katechetyczne pt. "Kościół i jego misja w świecie", które odbywały się w dniach 28-29 sierpnia br. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Coroczne spotkanie SDK, to najważniejsze wydarzenie formacyjne dla katechetów w roku szkolnym. Gościliśmy ks. prof. UKSW dr. hab. Waldemara Cisło z Warszawy - przewodniczącego Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz br. Tadeusza Rucińskiego FSC ze zgromadzenia braci szkolnych z Częstochowy, którzy poruszyli tematykę m.in.: Kościoła w czasie epidemii, prześladowań chrześcijań na świecie oraz antykultur. Była również możliwość uczestnictwa online w tym wydarzeniu, z racji na epidemię.

»

Zakończono budowę szkoły w Misokitsy na Madagaskarze

Budowa szkoły w Misokitsy na Madagaskarze została zakończona. Jest to drugi, po budynku kościoła, dar Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej dla diecezji Murondawa. Budynek szkolny składa się z dwóch klas i będzie służył miejscowym dzieciom i społeczności. Za kilka dni zostaną do niego dowiezione nowe, drewniane ławki i krzesła. Dach szkoły koloru zielonego i kolor ścian nawiązują do kolorystyki świątyni, która stoi tuż obok.

»

Aktualne prace przy szkole w Misokitsy na Madagaskarze

Trwają prace na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Misokitsy na Madagaskarze. Zostały podzielone klasy, murarze zaczynają wylewać posadzki oraz powstaje duża betonowa tablica. Szkoła pięknieje - za kilka dni malowanie blachy, ścian i montaż nowych drzwi oraz okien. W dalszym etapie także wyposażenie szkoły w ławki, krzesła i inne niezbędne, szkolne meble.

»

Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc - charytatywny koncert kolęd

Koncert odbędzie się w 13. miastach i największych halach koncertowych w Polsce. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz wspólnie zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. W Szczecinie wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego.

Trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2019/2020 ma na celu stworzyć wielką wspólnotę wiary. Stworzy ją muzyka na najwyższym, światowym poziomie i wspólne śpiewanie. Każdy uczestnik koncertu, przy wejściu otrzyma folder z programem i opłatkiem. Widowisko z cyklu Betlejem w Polsce/Szczecinie pt. Głośna Noc to także wyjątkowi artyści, którzy wyśpiewają także swoją historię Bożego Narodzenia, porywające aranżacje muzyczne, niezwykła oprawa multimedialna oraz świąteczna atmosfera. W programie koncertu znajduje się łamanie opłatkiem i składanie życzeń. Podczas koncertu usłyszymy także życzenia od duchownych i świeckich włodarzy miasta. Koncert odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej. Więcej informacji oraz videorelacje z poprzednich edycji koncertów można znaleźć na stronie www.betlejemwpolsce.pl, www.ichtis.info oraz na ulotkach i plakatach, które zostały przekazane parafiom za pośrednictwem poczty dziekańskiej.

Ceny biletów są uzależnione od strefy numerowanego miejsca i są dostępne w trzech cenach: 50 zł, 60 zł i 80 zł – szczegóły na mapce sektorów hali Netto Arena w załączniku. Zachęcamy również do wsparcia projektu poprzez zakup i rozprowadzenie dwupłytowego albumu pt. „Jak w Betlejem” (30% wartości ze sprzedaży płyty pozostaje w parafii). Każdy Ksiądz lub wyznaczona przez niego osoba, na każde zakupione 25 szt. biletów w dowolnym sektorze otrzyma jeden, nieimienny bilet gratis w sektorze VIP (sektor A4). Za zgodą i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, całkowity dochód ze sprzedaży biletów i płyt wesprze parafialne i archidiecezjalne duszpasterstwo młodzieży. Ilość biletów i rodzaj miejscówek jest ograniczony i decyduje o nich kolejność zgłoszeń. Zamówienia indywidualne i grupowe na bilety i płyty można składać w wersji elektronicznej pod adresem mailowym p.fryszka@ichtis.info oraz pod numerem telefonu 506 413 634 (p. Paulina Fryszka). Bilety można nabywać i odbierać w Wydziale Wychowania Katolickiego od dnia 21 listopada br. do dnia koncertu.


Prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzaniu biletów oraz zaproszenie wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu, a także o dołączenie do ogłoszeń duszpasterskich we wszystkie niedziele do dnia 29 grudnia 2019 r. (włącznie) następującej informacji: „Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w wyjątkowym, charytatywnym koncercie kolęd z różnych stron świata z cyklu Betlejem w Szczecinie pt. Głośna Noc, który odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski. Bilety w różnych strefach dostępne są w cenie 50, 60 i 80 zł do nabycia w parafiach oraz w Kurii Metropolitalnej”.

Informujemy także, że do wszystkich parafii Archidiecezji, za pośrednictwem poczty dziekańskiej, zostały przekazane plakaty promujące to wydarzenie (format A3) – Czcigodnych Księży prosimy uprzejmie o wywieszenie ich w gablotach parafialnych. Plakaty można także przekazać katechetom do szkół i innym instytucjom. W załączniku zamieszczamy plakat koncertu – można go udostępniać w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych parafii. Prosimy również o życzliwość i udostępnienie płotów przy kościołach i parafiach, na których będziemy mogli powiesić banery promocyjne koncert (o wymiarach ok. 1x3 m). Banery zostaną dostarczone bezpośrednio do parafii, zamontowane i zdjęte przez wolontariuszy wydarzenia.

 

Betlejem w Szczecinie w Internecie:
Teledysk do piosenki „Jak w Betlejem” promujący trasę koncertową Betlejem w Polsce: www.facebook.com/betlejemwpolsce/videos/329676120847700/
Wydarzenie na Facebook'u: www.facebook.com/events/1385990761582340/
Betlejem w Polsce na Facebook'u: www.facebook.com/betlejemwpolsce
Fotorelacja z Betlejem w Szczecinie 2019: www.ichtis.info/betlejem-w-szczecinie-2019/6317
Videorelacja z Betlejem w Szczecinie 2018: www.youtube.com/watch?v=KUQZdiiUVRw

Zapraszamy do oglądania i udostępniania materiałów promujących koncert Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc!

Msze św., kościoły

Społeczność

Polityka prywatności

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone