1 Polskie Towarzystwo Teologiczne - oddział w Szczecinie | Kościół Szczecińsko-kamieński
Wtorek, 25 czerwca 2024 r. imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma Wtorek XII tygodnia okresu zwykłego

Katedra na żywo

wiecej ...

Fundusze europejskie Wydział Wychowania Katolickiego Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ochrona dzieci i młodzieży Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezjalne forum pastoralne Apostolat Chorych
Aktualności 6 sierpnia 2013 08:18 wyświetleń: 9684

Polskie Towarzystwo Teologiczne - oddział w Szczecinie

Serdecznie zachęcamy wszystkich katechetów do przystąpienia i zaangażowania w prace Polskiego Towarzystwa Teologicznego - oddział w Szczecinie. W załączniku znajduje się ankieta, którą należy wypełnić i przesłać na adres:

Wydział Wychowania Katolickiego, ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 SZCZECIN z dopiskiem - Polskie Towarzystwo Teologiczne

                            

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia
ogólne

Artykuł 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie.

Artykuł 2. Towarzystwo ma charakter naukowy i jest publicznym stowarzyszeniem wiernych w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 301), oraz organizacją kościelną w rozumieniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r.

Artykuł 3. Towarzystwo posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej jako kościelna osoba prawna o zasięgu ogólnopolskim. Siedziba Towarzystwa mieści się w Krakowie.

Artykuł 4. Towarzystwo jako kościelna osoba prawna, kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władz kościelnych.

Artykuł 5. Towarzystwo posługuje się pieczątką z napisem: Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie.

ROZDZIAŁ II
Cel,środkiizakresdziałania

Artykuł 6. Celem Towarzystwa jest:

a) rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i budzenie zainteresowania tymi dyscyplinami wśród ogółu społeczeństwa katolickiego,

b) współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce, a zwłaszcza z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, stanowiącą kontynuację tradycji najstarszego w Polsce Wydziału Teologicznego.

Artykuł 7. Do urzeczywistniania powyższych celów służą następujące środki:

a) urządzanie dyskusyjnych zebrań naukowych,

b) prelekcje i odczyty,

c) biblioteka i czytelnia,

d) tworzenie funduszu naukowego dla inicjowania i wspierania prac badawczych,

e) wydawanie czasopism naukowych,

f) publikowanie prac naukowych, popularnonaukowych i pomocy duszpasterskich,

g) organizowanie zjazdów naukowych,

h) przyznawanie nagród naukowych,

i) urządzanie wycieczek naukowych i wyjazdów studyjnych,

j) prowadzenie w razie potrzeby własnej działalności gospodarczej dla zabezpieczenia bazy materialnej To­warzystwa, pokrycia jego potrzeb administracyjnych, a także zagwarantowania pełniejszej realizacji zadań statutowych,

k) ustanawianie fundacji wspierających rozwój Towarzystwa.

Artykuł 8. Zakres działania Towarzystwa może obejmować wszelką prawnie, zarówno w sensie przepisów prawa kościelnego jak i państwowego, dopuszczalną aktywność zmierzającą do osiągnięcia celów wymienionych w artykule 6.

Artykuł 9. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą zostać katolicy duchowni lub świeccy, posiadający odpowiednie wykształcenie w zakresie nauk kościelnych, jeśli zostali przyjęci przez Zarząd, poddając się tym samym wymaganiom statutu Towarzystwa.

Artykuł 10. Zarząd może odmówić zgłaszającemu się przyjęcia na członka, informując go o tym w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. Nie przyjęty na członka ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania, które rozstrzyga ostatecznie o przyjęciu.

Artykuł 11. Członek Towarzystwa ma prawo:

a) brać udział w zebraniach dyskusyjnych i odczytach organizowanych przez Towarzystwo,

b) korzystać ze wszystkich instytucji Towarzystwa,

c) brać czynny udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem decydującym,

d) korzystać ze zbiorów i wydawnictw Towarzystwa na prawach określonych przez Zarząd,

e) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.

Artykuł 12. Członek Towarzystwa ma obowiązek:

a) przestrzegać statutu, regulaminu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,

b) popierać działalność Towarzystwa i brać w niej czynny udział,

c) płacić na cele Towarzystwa składkę roczną w wysokości kwoty określonej przez Zarząd.

Artykuł 13. Członkiem Towarzystwa przestaje być, kto:

a) zgłosi pisemne wystąpienie do Zarządu Towarzystwa,

b) nie czyni zadość postanowieniom statutu, w szczególności zaś nie opłaci w przeciągu trzech kolejnych lat składek członkowskich,

c) kogo Zarząd bezwzględną większością głosów wykluczy z członkostwa za postępowanie na szkodę Towarzystwa.

Kto przestał być członkiem Towarzystwa, traci prawo do korzystania z jego majątku.

Artykuł 14. Członkowie wspierający:

a) członkiem wspierającym może być każdy katolik, który nie ubiega się o członkostwo zwyczajne, identyfikuje się jednak z celami Towarzystwa i wspiera materialnie jego działalność. O uznaniu członkostwa tego rodzaju decyduje Zarząd Towarzystwa bezwzględną większością głosów,

b) członek wspierający ma prawo do bezpłatnego wstępu na naukowe posiedzenia Towarzystwa, oraz do korzy­stania z wydawnictw i zbiorów Towarzystwa na tych samych zasadach, co członkowie zwyczajni.

Artykuł 15. Członkowie honorowi:

a) członkiem honorowym może zostać każda osoba wybitnie zasłużona wobec Towarzystwa lub w dziele rozwoju nauk kościelnych,

b) członków honorowych mianuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ III
UstrójTowarzystwa

Artykuł 16. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Polubowny.

Artykuł 17. Walne zebranie:

a) Walne Zebranie jest władzą najwyższą Towarzystwa. Zbiera się ono raz w roku, o ile możności z początkiem każdego roku kalendarzowego. Biorą w nim udział z głosem decydującym tylko członkowie zwyczajni. Członkowie wspierający mogą również w nim uczestniczyć, ale jedynie z głosem doradczym.

b) Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udziela Zarządowi absolutorium z działalności i administracji majątkiem, określa w sposób ogólny kierunki pracy Towarzystwa na przyszłość, decyduje o wszelkich sprawach przedstawionych przez Zarząd, wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Polu­bowny na okres trzyletni (bez ograniczenia liczby kadencji), w razie potrzeby uzupełnia skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego, a także orzeka o sposobie zaciągania zobowiązań majątkowych, prowadzenia działalności gospodarczej czy trybie powoływania fundacji.

c) Wnioski członków mają być zgłaszane do Zarządu na dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem.

d) Do odbycia Walnego Zebrania w pierwotnym terminie konieczna jest obecność większości członków, a w razie jej braku – ogłasza się nowy termin zebrania, bez względu na ilość obecnych. Uchwały w czasie Walnego Zebrania, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmian w statucie, zapadają bezwzględną większością głosów.

e) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd bądź z własnej inicjatywy, bądź też w oparciu o formalny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie przynajmniej V3 ogólnej liczby członków.

f) Walne Zebranie otwiera prezes, obradami kieruje przewodniczący zebrania na każdym Walnym Zebraniu specjalnie wybrany, zaś przebieg obrad protokółuje sekretarz Walnego Zebrania, powołany przez przewodniczącego Walnego Zebrania.

g) Sprawa wyboru władz Towarzystwa jest normowana odrębnym Regulaminem wyborczym, uchwalonym przez Walne Zebranie PTT.

Artykuł 18. Władzę wykonawczą Towarzystwa stanowi Zarząd. Walne Zebranie wybiera na okres trzyletni na­stępujących członków Zarządu: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, bibliotekarza i kierownika sekcji wydawniczej. Nowo wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu uzupełnia swój skład powołując kierowników sekcji naukowych. Tryb powoływania kierowników sekcji naukowych określa odrębna uchwała Walnego Zebra­nia PTT.

Artykuł 19. Zarząd ma prawo kooptować członków Towarzystwa na opróżnione stanowiska, nie może jednak wymienić więcej w ciągu kadencji, niż 3 członków powołanych do władz wykonawczych przez Warne Zebranie. W razie zdekompletowania więcej niż połowy członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie celem obsadzenia wakujących stanowisk.

Artykuł 20. Do załatwiania spraw bieżących Zarząd wybiera spośród swoich członków Komitet Wykonawczy w liczbie 3 osób, w którego skład wchodzi zawsze kierownik Sekcji Wydawniczej.

Artykuł 21. Do kompetencji Zarządu należy:

a) zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowanie dla nich porządku dziennego,

b) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,

c) czuwanie nad prawidłową działalnością Towarzystwa,

d) określanie wysokości składek członkowskich,

e) administrowanie majątkiem oraz kierowanie działalnością gospodarczą, jeśli taka jest prowadzona,

f) przyznawanie nagród naukowych Towarzystwa,

g) powoływanie sekcji specjalistycznych na miejscu lub sekcji terenowych na obszarze całej Polski, określa­nie każdorazowo ich kompetencji oraz mianowanie kierowników tychże sekcji. Uchwała Walnego Zebrania PTT szczegółowo precyzuje sposób tworzenia nowych sekcji, ich znoszenia, a także powoływania i odwoływania kierowników sekcji,

h) urządzanie posiedzeń i zjazdów naukowych,

i) obsadzanie stanowisk: redaktorów naczelnych czasopism wydawanych przez PTT oraz kierownika zakła­dów poligraficznych PTT,

j) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa.

Artykuł 22. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz prezes, a w czasie jego nieobecności wiceprezes, względnie jego zastępca specjalnie do tego celu delegowany przez prezesa spośród członków Zarządu.

Artykuł 23. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

Artykuł 24. Do prawomocności posiedzeń Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej połowy jego człon­ków, w tym prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

Artykuł 25. Z posiedzeń Zarządu muszą być spisywane protokoły, które mają podpisywać: prezes lub wicepre­zes i sekretarz. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej 4 razy w roku.

Artykuł 26. Każdy członek Zarządu ma obowiązek:

a) uczestniczenia w zebraniach Zarządu,

b) wykonywania czynności określonych statutowo lub poruczonych przez prezesa.

Artykuł 27.

1. Prezes reprezentuje Towarzystwo w imieniu Zarządu na zewnątrz i podpisuje wszelkie pisma, kontrasygnuje wypłaty i składa podpisy w sprawach majątkowych.-

2. Do zadań i uprawnień Prezesa należy w szczególności:

a) zwoływanie zebrań zarządu i przewodniczenie im,

b) czuwanie nad całokształtem działalności Towarzystwa,

c) troska o rozwój bazy materialnej i finansowej Towarzystwa,

d) możliwość zawiesić w czynnościach członka Zarządu w wypadku działania na szkodę Towarzystwa,

e) prawo udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej,

f) prawo zawieszania uchwał sekcji,

3. O podtrzymaniu lub uchyleniu zawieszenia przez prezesa tak członków Zarządu jak i uchwał sekcji decyduje w głosowaniu Zarząd na najbliższym zebraniu. Podpisywanie pism przez prezesa i kontrasygnacja wypłat, o których mowa w ust. 1 nie dotyczy działalności Sekcji Wydawniczej. W tej materii osobą kompetentną jest kie­rownik Sekcji Wydawniczej.

Artykuł 28. Wiceprezes:

a) zastępuje prezesa w czynnościach w razie jego nieobecności,

b) jest bezpośrednio odpowiedzialny za organizację spotkań o charakterze naukowym (zebrań sekcji, urzą­dzanie odczytów i przygotowywanie zjazdów naukowych).

Artykuł 29. Sekretarz:

a) prowadzi kancelarię Zarządu,

b) protokołuje przebieg Walnych Zebrań i posiedzeń Zarządu,

c) podpisuje wraz z prezesem wszelkie pisma.

Artykuł 30. Skarbnik:

a) prowadzi kasę Towarzystwa,

b) jest odpowiedzialny za stan ksiąg finansowych i dokumentację dotyczącą administracji majątkiem Towarzystwa.

Artykuł 31. Bibliotekarz prowadzi bibliotekę Towarzystwa. Do jego zadań należy:

a) upowszechnianie czytelnictwa,

b) powiększanie księgozbioru biblioteki.

Artykuł 32. Kierownik Sekcji Wydawniczej odpowiada za całokształt działalności wydawnictwa PTT, w szczególności zaś za:

a) opracowywanie planów wydawniczych,

b) organizację kolportażu książek i czasopism wydawanych przez PTT,

c) funkcjonowanie zakładów poligraficznych PTT.

Artykuł 33. Kierownicy sekcji starają się o ich należyty rozwój w ramach określonych statutem, decyzjami Za­rządu oraz regulaminami poszczególnych sekcji. Polskie Towarzystwo Teologiczne posiada dwa rodzaje sekcji:

a) sekcję wydawniczą,

b) sekcje naukowe.

Sekcja Wydawnicza prowadzi Wydawnictwo UNUM. Zasady działania Sekcji Wydawniczej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd PTT. Sekcja Wydawnicza pozostaje na własnym rozrachunku finansowym.

Sekcje naukowe mają charakter bądź to specjalistyczny w zakresie poszczególnych dyscyplin kościelnych, bądź też interdyscyplinarny, obejmujący całokształt nauki kościelnej. Sekcje specjalistyczne działają w Krakowie, natomiast sekcje interdyscyplinarne są sekcjami terenowymi. Zarówno sekcje specjalistyczne jak też interdyscy­plinarne wypracowują własną pragmatykę działania.

Artykuł 34. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych na okres trzyletni przez Warne Zebranie. Przewodniczący ani członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, zarządów oddziałów terenowych, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyśl­nej. W razie zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej ma ona prawo kooptować nowych członków spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.

Artykuł 35. Komisja Rewizyjna:

a) sprawuje kontrolę nad działalnością zarządu, w tym w sprawach majątkowych,

b) ma prawo żądać od Zarządu zwołania Walnego Zebrania, względnie zebrania Zarządu,

c) składa ze swych czynności sprawozdania na Walnym Zebraniu,

d) stawia wniosek na Walnym Zebraniu o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium,

e) uczestniczy w przekazywaniu agend Towarzystwa,

f) wysyła delegata na zebrania Zarządu i poszczególnych sekcji.

Artykuł 36. W razie stwierdzenia działalności na szkodę Towarzystwa ze strony członka Zarządu, Komisja Re­wizyjna ma prawo żądać od prezesa zawieszenia go w czynnościach.

Artykuł 37. W razie gdyby prezes działał na szkodę Towarzystwa, Komisja Rewizyjna ma obowiązek postawie­nia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

Artykuł 38. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

a) zwołuje zebrania Komisji i przewodniczy im,

b) inicjuje wszelkie działania Komisji zawarte w artykule 35, 36 i 37.

Artykuł 39. Komisja Rewizyjna winna rokrocznie kontrolować:

a) sytuację majątkowa Towarzystwa,

b) funkcjonowanie Sekcji Wydawniczej,

c) działalność Zarządu PTT.

Sekcje Terenowe PTT nie korzystają z subwencji materialno-finansowej centrali PTT w Krakowie, dlatego w sferze materialno-finansowej nie podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej. Kontrola taka jest możliwa tylko w wypadku wpłynięcia do Komisji Rewizyjnej pisemnego wniosku, skierowanego przez członków sekcji, sta­wiającego zarzut nadużyć w dziedzinie materialno-finansowej.

Artykuł 40. Sąd Polubowny składa się z przewodniczącego i 2 członków sądu, wybranych na Walnym Zebraniu na okres 3 lat.

Artykuł 41. Sąd Polubowny ma zadanie:

a) rozstrzygać spory między członkami Towarzystwa,

b) rozstrzygać ostatecznie o zawieszeniu lub wykluczeniu członka przez Zarząd Towarzystwa.

Artykuł 42. Majątek Towarzystwa składa się z gotówki, wierzytelności, ruchomości i nieruchomości nabytych drogą kupna lub darowizny albo też wypracowanych na drodze własnej działalności gospodarczej.

Artykuł 43. Majątek powstaje z ustalonych przez Zarząd składek członkowskich, darowizn i zapisów, dochodów niestałych oraz własnej działalności gospodarczej, jeśli taka jest prowadzona.

Artykuł 44. Całym majątkiem Towarzystwa dysponuje Walne Zebranie. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz Towarzystwa lub jego pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przy­sposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz Towarzystwa lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szcze­gólności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz Towarzystwa lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie".

Przepisykońcowe

Artykuł 45.

1. Statut Towarzystwa oraz jego zmiany i uzupełnienia zatwierdza Konferencja Episkopatu Polski.

2. Konferencja Episkopatu Polski może wprowadzać zmiany i uzupełnienia w statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek Towarzystwa.

3. Zmiany statutu, dokonywane na wniosek Towarzystwa, uchwala Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.

Artykuł 46.

1. Polskie Towarzystwo Teologiczne może być rozwiązane przez Konferencję Episkopatu Polski.

2. Rozwiązanie Towarzystwa przez Konferencję Episkopatu Polski może nastąpić na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów większości członków Towarzystwa.

3. Likwidatora Towarzystwa wybiera zebranie członków, o którym mowa w ust. 2, a zatwierdza biskup właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa.

4. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Towarzystwa decyduje Konferencja Episkopatu Polski po uzgodnieniu z biskupem właściwym ze względu na siedzibę Towarzystwa.

 

Powyższy statut został zatwierdzony przez 327. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w dniu 1 maja 2004 r. Osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo otrzymało na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w dniu 12 lipca 2004 roku (Dz.U. nr 167 poz. 1756).

                                                            

aktualizowano: 2013-08-22 09:36
Wszystkich rekordów:

Polecane:

46. Szczecińskie Dni Katechetyczne

Zakończyły się 46. Szczecińskie Dni Katechetyczne pt. "Kościół i jego misja w świecie", które odbywały się w dniach 28-29 sierpnia br. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Coroczne spotkanie SDK, to najważniejsze wydarzenie formacyjne dla katechetów w roku szkolnym. Gościliśmy ks. prof. UKSW dr. hab. Waldemara Cisło z Warszawy - przewodniczącego Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz br. Tadeusza Rucińskiego FSC ze zgromadzenia braci szkolnych z Częstochowy, którzy poruszyli tematykę m.in.: Kościoła w czasie epidemii, prześladowań chrześcijań na świecie oraz antykultur. Była również możliwość uczestnictwa online w tym wydarzeniu, z racji na epidemię.

»

Zakończono budowę szkoły w Misokitsy na Madagaskarze

Budowa szkoły w Misokitsy na Madagaskarze została zakończona. Jest to drugi, po budynku kościoła, dar Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej dla diecezji Murondawa. Budynek szkolny składa się z dwóch klas i będzie służył miejscowym dzieciom i społeczności. Za kilka dni zostaną do niego dowiezione nowe, drewniane ławki i krzesła. Dach szkoły koloru zielonego i kolor ścian nawiązują do kolorystyki świątyni, która stoi tuż obok.

»

Aktualne prace przy szkole w Misokitsy na Madagaskarze

Trwają prace na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Misokitsy na Madagaskarze. Zostały podzielone klasy, murarze zaczynają wylewać posadzki oraz powstaje duża betonowa tablica. Szkoła pięknieje - za kilka dni malowanie blachy, ścian i montaż nowych drzwi oraz okien. W dalszym etapie także wyposażenie szkoły w ławki, krzesła i inne niezbędne, szkolne meble.

»

Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc - charytatywny koncert kolęd

Koncert odbędzie się w 13. miastach i największych halach koncertowych w Polsce. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz wspólnie zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. W Szczecinie wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego.

Trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2019/2020 ma na celu stworzyć wielką wspólnotę wiary. Stworzy ją muzyka na najwyższym, światowym poziomie i wspólne śpiewanie. Każdy uczestnik koncertu, przy wejściu otrzyma folder z programem i opłatkiem. Widowisko z cyklu Betlejem w Polsce/Szczecinie pt. Głośna Noc to także wyjątkowi artyści, którzy wyśpiewają także swoją historię Bożego Narodzenia, porywające aranżacje muzyczne, niezwykła oprawa multimedialna oraz świąteczna atmosfera. W programie koncertu znajduje się łamanie opłatkiem i składanie życzeń. Podczas koncertu usłyszymy także życzenia od duchownych i świeckich włodarzy miasta. Koncert odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej. Więcej informacji oraz videorelacje z poprzednich edycji koncertów można znaleźć na stronie www.betlejemwpolsce.pl, www.ichtis.info oraz na ulotkach i plakatach, które zostały przekazane parafiom za pośrednictwem poczty dziekańskiej.

Ceny biletów są uzależnione od strefy numerowanego miejsca i są dostępne w trzech cenach: 50 zł, 60 zł i 80 zł – szczegóły na mapce sektorów hali Netto Arena w załączniku. Zachęcamy również do wsparcia projektu poprzez zakup i rozprowadzenie dwupłytowego albumu pt. „Jak w Betlejem” (30% wartości ze sprzedaży płyty pozostaje w parafii). Każdy Ksiądz lub wyznaczona przez niego osoba, na każde zakupione 25 szt. biletów w dowolnym sektorze otrzyma jeden, nieimienny bilet gratis w sektorze VIP (sektor A4). Za zgodą i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, całkowity dochód ze sprzedaży biletów i płyt wesprze parafialne i archidiecezjalne duszpasterstwo młodzieży. Ilość biletów i rodzaj miejscówek jest ograniczony i decyduje o nich kolejność zgłoszeń. Zamówienia indywidualne i grupowe na bilety i płyty można składać w wersji elektronicznej pod adresem mailowym p.fryszka@ichtis.info oraz pod numerem telefonu 506 413 634 (p. Paulina Fryszka). Bilety można nabywać i odbierać w Wydziale Wychowania Katolickiego od dnia 21 listopada br. do dnia koncertu.


Prosimy Czcigodnych Księży o pomoc w rozprowadzaniu biletów oraz zaproszenie wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu, a także o dołączenie do ogłoszeń duszpasterskich we wszystkie niedziele do dnia 29 grudnia 2019 r. (włącznie) następującej informacji: „Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w wyjątkowym, charytatywnym koncercie kolęd z różnych stron świata z cyklu Betlejem w Szczecinie pt. Głośna Noc, który odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski. Bilety w różnych strefach dostępne są w cenie 50, 60 i 80 zł do nabycia w parafiach oraz w Kurii Metropolitalnej”.

Informujemy także, że do wszystkich parafii Archidiecezji, za pośrednictwem poczty dziekańskiej, zostały przekazane plakaty promujące to wydarzenie (format A3) – Czcigodnych Księży prosimy uprzejmie o wywieszenie ich w gablotach parafialnych. Plakaty można także przekazać katechetom do szkół i innym instytucjom. W załączniku zamieszczamy plakat koncertu – można go udostępniać w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych parafii. Prosimy również o życzliwość i udostępnienie płotów przy kościołach i parafiach, na których będziemy mogli powiesić banery promocyjne koncert (o wymiarach ok. 1x3 m). Banery zostaną dostarczone bezpośrednio do parafii, zamontowane i zdjęte przez wolontariuszy wydarzenia.

 

Betlejem w Szczecinie w Internecie:
Teledysk do piosenki „Jak w Betlejem” promujący trasę koncertową Betlejem w Polsce: www.facebook.com/betlejemwpolsce/videos/329676120847700/
Wydarzenie na Facebook'u: www.facebook.com/events/1385990761582340/
Betlejem w Polsce na Facebook'u: www.facebook.com/betlejemwpolsce
Fotorelacja z Betlejem w Szczecinie 2019: www.ichtis.info/betlejem-w-szczecinie-2019/6317
Videorelacja z Betlejem w Szczecinie 2018: www.youtube.com/watch?v=KUQZdiiUVRw

Zapraszamy do oglądania i udostępniania materiałów promujących koncert Betlejem w Szczecinie – Głośna Noc!

Msze św., kościoły

Społeczność

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

ul. Papieża Pawła VI nr 4 71-459 Szczecin, tel. +48/91-45-42-292, fax +48/91-45-36-908 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone / Polityka prywatności